Karyè


Mèsi pou enterè ou nan travay pou Biwo Prezidan Brooklyn Borough la. Nou apresye yon mendèv divès, enklizif epi bay opòtinite travay egal pou tout aplikan ak anplwaye yo. Nou vize pou anplwaye nou yo dwe yon reprezantasyon nan vil nou an ak orijin divès minisipalite, nasyonalite ak kilti.  Nou ofri salè konpetitif ak yon mendèv enklizif kote kontribisyon tout moun yo valè ak respekte ak benefis anplwaye ekselan. 

Aplike anba a pou lis travay sa a:

Travay afiche - Asistan administan

Job afiche - Bidjè Asosye

Job afiche - Konstitiyan Zafè Lyezon

Travay afiche - Manadjè Operasyon

Job afiche - Topo Info Teknisyen


Adrès poste nou se:

Biwo Prezidan Brooklyn Borough la
Biwo Resous Imèn
209 Joralemon Street, Chanm G-20 Etaj - Atansyon Resous Imen
Brooklyn, NY 11221

[email protected] 

Anplwayè egal opòtinite

Vil New York se yon patwon enklizif opòtinite egal angaje nan rekritman ak kenbe yon mendèv divès epi bay yon anviwònman travay ki gratis nan diskriminasyon ak asèlman ki baze sou nenpòt estati legalman pwoteje oswa pwoteje karakteristik, ki gen ladan men pa sèlman sèks yon moun, ras, koulè, etnisite, orijin nasyonal, laj, relijyon, andikap, oryantasyon seksyèl, estati veteran, idantite seksyèl, oswa gwosès.

Mizajou Paj Mizajou: 2023 – 08 - 24